தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

தொழிற்சாலை வாயில்

அலுவலக வாயில்

அலுவலக அறை 1

அலுவலக அறை 2

மாதிரி அறை 1

மாதிரி அறை 2

அச்சிடும் பகுதி

பேக்கிங் பகுதி

கிடங்கு

லாஜிஸ்டிக் ஏற்றும் பகுதி

ஊதும் இயந்திரம்

ஊசி இயந்திரம்